Studia jednolite magisterskie

Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym prowadzone są w formie 5-letnich studiów jednolitych magisterskich (w trybie dziennym i wieczorowym). Studenta obowiązuje nie mniej niż 5000 godzin zajęć; w tym 60 godzin praktyk.

Osoba, która ukończyła kierunek lekarsko-dentystyczny powinna posiadać niezbędną wiedzę w zakresie nauk medycznych oraz szczegółową w  dyscyplinach stomatologicznych. Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego oraz zdaniu LDEP( Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego) będzie w stanie przejąć profesjonalną odpowiedzialność za skuteczną i bezpieczną opiekę nad powierzonymi mu pacjentami.

Absolwent jest przygotowany do realizowania zadań zawodowych lekarza-dentysty we wszystkich placówkach Służby Zdrowia.