Ogłoszenia Dziekanatu

Szanowni Studenci

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia nr 89/2020 Rektora WUM z dnia 14 maja 2020 roku, Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego informuje, że egzamin dyplomowy na kierunku techniki dentystyczne odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2020 r. z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu i rejestrację egzaminu (audio-video).

Szanowni Studenci

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Zarządzenia nr 89/2020 Rektora WUM z dnia 14 maja 2020 roku, Dziekanat Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego informuje, że egzamin licencjacki na kierunku zdrowie publiczne, specjalność: higiena stomatologiczna odbędzie się w dniach 14, 15, 16 lipca 2020 r. z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu i rejestrację egzaminu (audio-video).

Infromacja ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

W związku z zapytaniami dotyczącymi ważności legitymacji studenckich uprzejmie informujemy, iż przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa sars-cov-2 (Dz. U z 2020 r., poz. 695wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Analogiczne regulacje w zakresie ważności legitymacji doktorantów ujęto w art. 198b ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

The prosthetic practical exam will take place in the form of a single-choice test on the 5th year prosthetic dentistry course on e-learning platform of the Medical University of Warsaw on 1.06.2020
between 9:00 and 11:00. The test will consist of 40 questions to be solved in a maximum of 80 minutes. Credit is given after obtaining 60% of correct answers.  

"Kolokwium zaliczające ze Stomatologii Zintegrowanej odbędzie w Piątek 15 maja, o godzinie 19.00. Kolokwium będzie składało sie z 60 pytań z 4 dystraktorami. 60 sekund na pytanie. Jedna odpowiedź prawidłowa. Nie będzie możliwości powrotu do pytań poprzednich.

Warunkiem końcowego zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z odbytego cyklu ćwiczeń, seminariów
i wykładów przez prowadzącego asystenta, udział w ćwiczeniu konsultacyjnym oraz zaliczenie kolokwium końcowego. Te grupy, które nie miały ćwiczenia konsultacyjnego odbędą omówienie swoich przypadków
z asystentem prowadzącym w wyznaczonym przez niego terminie."