Sprawy nostryfikacji prowadzi:

mgr Urszula Kordosz

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 213 
tel. (0-22) 57-20-213
e-mail:
urszula.kordosz@wum.edu.pl

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH Z DZIEDZINY STOMATOLOGII

Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku. (Rozporządzenie MNiSzW. poz. 1881).

DOKUMENTY

W celu złożenia dokumentów należy uprzednio umówić się telefonicznie, pod nr telefonu (22) 57 20 213.

Wnioskodawca ubiegający się o nostryfikację dyplomu lekarza dentysty/stomatologa składa osobiście wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z załącznikami.

 

WYKAZ SKŁADANYCH DOKUMENTÓW o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego: -  WNIOSEK

1) kopię dyplomu ukończenia studiów (do dyplomu wymagane apostille)— oryginał do wglądu;

2) kopie dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu, uzyskiwanych efektów i czasu trwania studiów (suplement do dyplomu - wymagane apostille, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument) – oryginał  do wglądu;

3) kopię świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu, na podstawie którego osoba, ubiegająca się o nostryfikację została przyjęta na studia - oryginał do wglądu;

4) oświadczenie osoby ubiegającej się o nostryfikację o miejscu i dacie urodzenia;

5) tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 1,2 i 3, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej*

6) kopię dowodu tożsamości – oryginał do wglądu (w przypadku zmiany nazwiska - kopie aktu małżeństwa i tłumaczenia) 

* Strona Ministerstwa Sprawiedliwości z listą tłumaczy: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/

 

TRYB POSTĘPOWANIA  I TERMINY - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. (tekst)

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY

 

Maksymalną wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego ustala się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w przepisach o warunkach wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, w wysokości nie wyższej niż 50% tej stawki (3.205 zł).

 

Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego (po otrzymaniu Uchwały Rady Wydziału w sprawie wszczęcia procesu nostryfikacyjnego), na rachunek bankowy Uczelni:

Bank Millennium

nr 16 1160 2202 0000 0003 0812 4314