Sprawy nostryfikacji prowadzi:

mgr Karolina Wysowska

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 201 B 
tel. (0-22) 57-20-251
e-mail:
karolina.wysowska@wum.edu.pl

NOSTRYFIKACJA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH Z DZIEDZINY STOMATOLOGII

Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 roku. (Dz. U. 2015, poz. 1467).

Statut Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego §57 ust. 1 pkt. 16

DOKUMENTY

 W celu złożenia dokumentów należy uprzednio umówić się telefonicznie, pod nr telefonu (22) 57 20 251.

 

Wnioskodawca ubiegający się o nostryfikację dyplomu lekarza dentysty/stomatologa składa osobiście wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

 

WZÓR wniosku o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego -  podanie w języku polskim

 1) kopię dyplomu uzyskanego za granicą — oryginał do wglądu (do dyplomu wymagane apostille);

 2) kopie dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów (suplement do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument) – oryginał do wglądu (do suplementu wymagane apostille);

 3)  kopie tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula RP – oryginał tłumaczenia do wglądu

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości z listą tłumaczy: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/

4)      kopię dowodu tożsamości – oryginał do wglądu.

5)      W przypadku zmiany nazwiska– kopie aktu małżeństwa i tłumaczenia - oryginały do wglądu

 

TRYB POSTĘPOWANIA  I TERMINY

 

1. Postępowanie nostryfikacyjne w zakresie nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów z dziedziny stomatologii przeprowadza Rada Wydziału Lekarsko-Dentystycznego (dalej „Rada Nostryfikująca”). Postępowanie kończy się nie później niż w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, spełniającego wymagania formalne.

 

2. W postępowaniu nostryfikacyjnym Rada Nostryfikująca dokonuje porównania programu studiów, efektów kształcenia, nadanych uprawnień i czasu trwania studiów na podstawie złożonych dokumentów.

 

3. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach kształcenia lub czasie trwania studiów, Rada Nostryfikująca może podjąć uchwałę o konieczności uzupełnienia przez wnioskodawcę brakujących egzaminów, wskazując warunki i terminy ich przeprowadzenia.

Postępowanie nostryfikacyjne zostaje zakończone w terminie 30 dni od dnia wpływu dokumentów potwierdzających wykonanie uchwały.

 

4.  Postępowanie nostryfikacyjne kończy się Uchwałą Rady Nostryfikującej w sprawie: 

            - uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym

albo

- odmowy uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia   studiów wyższych i tytułem zawodowym.

 

5.  Od uchwał, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Senatu Uczelni.

 

 

Dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procesu nostryfikacji dyplomu lekarza dentysty/stomatologa uzyskanego za granicą należy składać (po uprzednim telefonicznym umówieniu - tel. 22 57 20 251)

Najbliższe terminy na rok 2018: informujemy o zamknięciu listy przyjęć dokumentów w sesji jesiennej 2018.

Wkrótce poinformujemy o dostępnych terminach w wiosennej sesji nostryfikacyjnej 2019.

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY

 

Maksymalną wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego ustala się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w przepisach o warunkach wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, w wysokości nie wyższej niż 50% tej stawki.

 

Opłatę wnosi się niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego (po otrzymaniu Uchwały Rady Wydziału w sprawie wszczęcia procesu nostryfikacyjnego), na rachunek bankowy Uczelni:

Bank Millennium

nr 16 1160 2202 0000 0003 0812 4314