Sprawy nostryfikacji prowadzi: 

mgr Iwona Jakubowska  tel. (0-22) 57-20-213 

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 213 

e-mail: nostryfikacje.wls@wum.edu.pl

Wnioski wraz z dokumentami wymienionymi poniżej przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej (tj. skan dokumentów, zapisany w formacie pdf. każdy dokument opisany nazwą w zależnośći od tego co zawiera, np. imię_nazwisko_wniosek; imię_nazwisko_dyplom itp.) na adres:

nostryfikacje.wls@wum.edu.pl 

WYKAZ SKŁADANYCH DOKUMENTÓW o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego:

1) Wniosek

2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wnioskowanego postępowania nostryfikacyjnego.

3) Oświadczenie Wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia.

do wniosku należy dołączyć:

1) Kopię dyplomu ukończenia studiów — oryginał do wglądu.

2) Kopię dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;— oryginał do wglądu

3) Kopię świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu na podstawie, którego osoba, ubiegająca się o nostryfikację dyplomu została przyjęta na studia - oryginał do wglądu.

4) Tłumaczenie zwykłe na język polski dokumentów, o których mowa w punktach 1,2,3, jeżeli Wnioskodawca dysponuje takim tłumaczeniem na etapie składania wniosku.

5) W przypadku zmiany nazwiska / imienia - odpowiednio kopię dokumentu administracyjnego dokumentującego daną zmianę wraz z tłumaczeniem


Prosimy o podpisywanie się pełnym imieniem i nazwiskiem w treści e-maila,

W tytule wiadomości prosimy podać: nostryfikacja dyplomu lekarza stomatologa/dentysty, imię i nazwisko,

Prosimy o przesyłanie kompletnych wniosków tj. wniosek i załączniki.  

W ciągu dwóch dni zostanie wysłana informacja zwrotna z potwierdzeniem otrzymania/ przyjęcia kompletu dokumentów. 

Wnioskodawca zostanie wezwany w terminie późniejszym w celu okazania oryginałów wymaganych zgodnie z procedurą. 


Prosimy o zapoznanie się z dokumentami:

Zarządzenie nr 174/2020 Rektora WUM  z dnia 31.08.2020 zmieniające Zarządzenie 53/2020 z 16 marca 2020

Zarządzenie nr 63/2020 Rektora WUM  z dnia 31.03.2020 zmieniające Zarządzenie 53/2020 z 16 marca 2020

ZARZĄDZENIE NR 53/2020 REKTORA WUM Z DNIA 16 MARCA 2020 R.

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NOSTRYFIKACJI DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ ORAZ POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POTWIERDZANIA UKOŃCZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM POZIOMIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROCEDURY PRZEPROWADZANIA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NOSTRYFIKACJI DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ ORAZ POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POTWIERDZANIA UKOŃCZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM POZIOMIE.

ZARZĄDZENIE NR 262/2020 REKTORA WUM Z DNIA 17 listopada 2020 r.

TRYB POSTĘPOWANIA  I TERMINY - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. (tekst)

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Maksymalną wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego ustala się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w przepisach o warunkach wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, w wysokości nie wyższej niż 50% tej stawki.

Opłata jest należna niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w terminie wyznaczonym przez Dziekana, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.  O wysokości i terminie opłaty zostaniecie Państwo poinformowani oddzielnym pismem wysłanym na podany adres do korespondencji.

IBAN: PL16 1160 2202 0000 0003 0812 4314

Kod SWIFT banku: BIGBPLPW