Informacji na temat przyjmowania wniosków o przeprowadzenia postępowania nostryfikacyjnego w Dziekanacie Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego udziela:

mgr Iwona Jakubowska  tel. (0-22) 57-20-213 

         e-mail: nostryfikacje.wls@wum.edu.pl

Terminy przyjmowania wniosków w roku akademickim 2022/2023

1) 01.09.2022-30.09.2022 przyjmowanie wniosków  (egzamin - listopad 2022)   EGZAMIN 24.11.2022

2) 01.01.2023-31.01.2023 przyjmowanie wniosków  (egzamin - marzec 2023)

3) 01.04.2023-30.04.2023 przyjmowanie wniosków  (egzamin - czerwiec 2023)


UWAGA!

Wnioski o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego będą przyjmowane w okresie od 01.09.2022 do 30.09.2022, do godz. 23:59

Prosimy nie przesyłać wniosków w innych terminach niż wyznaczone powyżej.

Wnioski wraz z dokumentami wymienionymi poniżej przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej (tj. skan dokumentów, zapisany w formacie pdf. każdy dokument opisany nazwą w zależnośći od tego co zawiera, np. imię_nazwisko_wniosek; imię_nazwisko_dyplom itp.) na adres: nostryfikacje.wls@wum.edu.pl 

WYKAZ SKŁADANYCH DOKUMENTÓW o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego:

1) Wniosek

2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wnioskowanego postępowania nostryfikacyjnego.

3) Oświadczenie Wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia.

do wniosku należy dołączyć:

1) Kopię dyplomu ukończenia studiów — oryginał do wglądu.

2) Kopię dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;— oryginał do wglądu

3) Kopię świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu na podstawie, którego osoba, ubiegająca się o nostryfikację dyplomu została przyjęta na studia - oryginał do wglądu.

4) Tłumaczenie zwykłe na język polski dokumentów, o których mowa w punktach 1,2,3, jeżeli Wnioskodawca dysponuje takim tłumaczeniem na etapie składania wniosku.

5) W przypadku zmiany nazwiska / imienia - odpowiednio kopię dokumentu administracyjnego dokumentującego daną zmianę wraz z tłumaczeniem


Prosimy o podpisywanie się pełnym imieniem i nazwiskiem w treści e-maila,

W tytule wiadomości prosimy podać: nostryfikacja dyplomu lekarza stomatologa/dentysty, imię i nazwisko,

Prosimy o przesyłanie kompletnych wniosków tj. wniosek i załączniki.  

W ciągu 4 dni zostanie wysłana informacja zwrotna z potwierdzeniem otrzymania/ przyjęcia kompletu dokumentów. 

Wnioskodawca zostanie wezwany w terminie późniejszym w celu okazania oryginałów wymaganych zgodnie z procedurą. 


Prosimy o zapoznanie się z dokumentami:

Zarządzenie Nr 89/2022 Rektora WUM z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie 53/2020 z 16 marca 2020

Załacznik Nr 1 DO PROCEDURY PRZEPROWADZANIA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NOSTRYFIKACJI DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ ORAZ POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POTWIERDZANIA UKOŃCZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM POZIOMIE


ZARZĄDZENIE NR 53/2020 REKTORA WUM Z DNIA 16 MARCA 2020 R.

TRYB POSTĘPOWANIA  I TERMINY - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. (tekst)


Spis literatury


Przebieg procesu nostryfikacji 

Wniosek przekazywany jest do Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej, która dokonuje oceny merytorycznej wniosku. Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów. Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna może zobowiązać kandydata, przypadku stwierdzenia różnic programowych do przystąpienia do egzaminów ustalając warunki i terminy ich przeprowadzenia. Egzamin odbywa się w języku polskim. 

Zakończeniem postępowania nostryfikacyjnego jest wydanie zaświadczenia o uznaniu dyplomu albo o wydanie rozstrzygnięcia o odmowie uznania dyplomu.

WYSOKOŚĆ OPŁATY

Maksymalną wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego ustala się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w przepisach o warunkach wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, w wysokości nie wyższej niż 50% tej stawki. 

Opłata wynosi: 3205,00 zł. Opłata jest należna niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w terminie wyznaczonym przez Dziekana, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.  O wysokości i terminie opłaty zostaniecie Państwo poinformowani oddzielnym pismem wysłanym na podany adres do korespondencji.

IBAN: PL16 1160 2202 0000 0003 0812 4314

Kod SWIFT banku: BIGBPLPW