Sprawy nostryfikacji prowadzi:


ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 213 
tel. (0-22) 57-20-213
e-mail:
nostryfikacje.wls@wum.edu.pl

"Uprzejmie informujemy, że z  powodu obowiązujących od dnia 26 marca 2020 r. ograniczeń w funkcjonowaniu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego spowodowanych zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz dużą liczbą złożonych wniosków, czas realizacji postępowań nostryfikacyjnych jest wydłużony. Osoby, które składają wnioski o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego w Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym będą indywidualnie informowane o terminie rozpatrzenia ich wniosków."


SZANOWNI PAŃSTWO PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZARZĄDZENIEM NR 53/2020 REKTORA WUM Z DNIA 16 MARCA 2020 R. W SPRAWIE PROCEDURY PRZEPROWADZANIA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NOSTRYFIKACJI DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ ORAZ POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POTWIERDZANIA UKOŃCZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM POZIOMIE, ORAZ USTALENIA WARUNKÓW I TRYBU ZWALNIANIA Z OPŁATY. 

Zarządzenie nr 174/2020 Rektora WUM  z dnia 31.08.2020 zmieniające Zarządzenie 53/2020 z 16 marca 2020

Zarządzenie nr 63/2020 Rektora WUM  z dnia 31.03.2020 zmieniające Zarządzenie 53/2020 z 16 marca 2020

ZARZĄDZENIE NR 53/2020 REKTORA WUM Z DNIA 16 MARCA 2020 R.

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NOSTRYFIKACJI DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ ORAZ POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POTWIERDZANIA UKOŃCZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM POZIOMIE

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROCEDURY PRZEPROWADZANIA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NOSTRYFIKACJI DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ ORAZ POSTĘPOWANIA W SPRAWIE POTWIERDZANIA UKOŃCZENIA STUDIÓW NA OKREŚLONYM POZIOMIE.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OD 01 WRZEŚNIA DO 30 KWIETNIA. 

W terminie od dnia 01.09.2020 r. do odwołania wnioski wraz z dokumentami wymienionymi poniżej przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej (tj. skan dokumentów, zapisany w formacie pdf. każdy dokument opisany właściwą nazwą w zależnośći od tego co zawiera, np. imię_nazwisko_wniosek; imię_nazwisko_dyplom itp.) na adres: nostryfikacje.wls@wum.edu.pl 

(osoby, przesyłające dokumnety do nostryfikacji, proszone są o to, aby nie przesyłać kilkakrotnie dokumentów). W ciągu dwóch dni zostanie wysłana informacja zwrotna z potwierdzeniem otrzymania dokumentów. 

Skan dokumentów w formacie PDF, dokumenty opisane w następujący sposób imię_nazwisko_wniosek. 

W tytule wiadomości: nostryfikacja dyplomu lekarza stomatologa/dentysty, imię i nazwisko

Prosimy o podpisywanie się pełnym imieniem i nazwiskiem w treści e-maila oraz przesyłanie kompletnych wniosków. 

Wnioskodawca zostanie wezwany w terminie późniejszym w celu okazania oryginałów wymaganych zgodnie z ww. procedurą. 

WYKAZ SKŁADANYCH DOKUMENTÓW o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego: - WNIOSEK

1) Kopię dyplomu ukończenia studiów — oryginał do wglądu.

2) Kopię dokumentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów: suplement do dyplomu - wymagane apostille, programy wszystkich lat studiów (sylabusy), wykaz przedmiotów i ocen lub wyciąg z indeksu – oryginały  do wglądu.

3) Kopię świadectwa, dyplomu lub innego dokumentu na podstawie, którego osoba, ubiegająca się o nostryfikację dyplomu została przyjęta na studia - oryginał do wglądu.

4) Tłumaczenie zwykłe na jeżyk polski dokumentów, o których mowa w punktach 1,2,3, jeżeli Wnioskodawca dysponuje takim tłumaczeniem na etapie składania wniosku.

5) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wnioskowanego postępowania nostryfikacyjnego.

6) Oświadczenie Wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia.

7) W przypadku zmiany nazwiska - kopie aktu małżeństwa i tłumaczenia

TRYB POSTĘPOWANIA  I TERMINY - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. (tekst)

 

WYSOKOŚĆ OPŁATY

 

Maksymalną wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego ustala się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego, określonej w przepisach o warunkach wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej, w wysokości nie wyższej niż 50% tej stawki.

Opłata jest należna niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego albo w kasie Uczelni w terminie wyznaczonym przez Dziekana, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatzrenia.  


Bank Millennium

nr 16 1160 2202 0000 0003 0812 4314