Data aktualizacji 21.02.2020 r.

WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY ORGANIZUJE I PROWADZI

„Kurs uzupełniający wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do standardów nauczania obowiązujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” 

 

KONTAKT

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 213
tel. (0-22) 57-20-213
e-mail: stomatologia@wum.edu.pl 


 TRYB POSTĘPOWANIA I TERMINY

1.   Czas trwania kursu wynosi: 14 tygodni, tj. 15.06-20.09.2020 r.

2.   Kurs kończy się egzaminem. Czas przeznaczony na przeprowadzenie egzaminu: do końca października 2020 roku.

3.   Program kursu


Zapisy na kurs przyjmujemy telefonicznie od dnia 02.03.2020 r. (w godz. 9.30-14.00)!!!

DOKUMENTY

Wnioskodawca ubiegający się o przyjęcie na kurs doszkalającego z zakresu stomatologii składa osobiście (lub za pośrednictwem upoważnionej notarialnie osoby):

1.   Podanie w języku polskim (z dokładnym adresem do korespondencji)

2.   Kopię dyplomu (+suplement do dyplomu) potwierdzającego ukończenie studiów wyższych (oryginał do wglądu) lub zaświadczenie o statusie studenta V roku kierunku lekarsko-dentystycznego

3.  Tłumaczenia na język polski dyplomu (+syplementu do dyplomu) lub zaświadczenia o statusie studenta kierunku lekarsko-dentystycznego

4.   Zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w kursie

5.   Oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia

6.   Umowa (do podpisu w Dziekanacie)

7.   Dokument tożsamości do wglądu.

 

OPŁATY

1.   Za uczestnictwo w kursie przewidziana jest opłata w wysokości – 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące zł), którą Uczestnik zobowiązuje się przekazać w całości w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy na rachunek bankowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

2.   W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:

imię i nazwisko (kursanta) „Kurs doszkalający z zakresu stomatologii”

nr konta:  16 1160 2202 0000 0003 0812 4314

Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ul. Żwirki i Wigury 61, 
02-091 Warszawa


ZASADY KURSU OKREŚLA

     Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kursów dokształcających”

     Regulamin – Załącznik nr 2 do Zarządzenia 4/2019 Rektora WUM z dnia 15.01.2019 r

         Wzór umowy – Załącznik nr 1 do Zarządzenia 4/2019 Rektora WUM z dnia 15.01.2019 r