Data aktualizacji 07.01.2019 r

WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ORGANIZUJE I PROWADZI

„Kurs uzupełniający wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do standardów nauczania obowiązujących w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym” 

 

KONTAKT

Iwona Lipka

ul. Żwirki i Wigury 61, pokój nr 213 
tel. (0-22) 57-20-213
e-mail:  iwona.lipka@wum.edu.pl


 TRYB POSTĘPOWANIA I TERMINY

1.   Czas trwania kursu wynosi: 14 tygodni, tj. 17.06-20.09.2019 r.

2.   Kurs kończy się egzaminem. Czas przeznaczony na przeprowadzenie egzaminu: do końca października 2019 roku.

3.  Program kursu


Zapisy na kurs przyjmujemy telefonicznie od dnia 05.02.2019 r. (w godz. 9.00-14.00).

DOKUMENTY

Wnioskodawca ubiegający się o przyjęcie na kurs doszkalającego z zakresu stomatologii składa osobiście (lub za pośrednictwem upoważnionej notarialnie osoby):

1.   Podanie w języku polskim (z dokładnym adresem do korespondencji)

2.   Kopię dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych (oryginał do wglądu) lub zaświadczenie o statusie studenta V roku kierunku lekarsko-dentystycznego

3.   Tłumaczenia na język polski dyplomu lub zaświadczenia o statusie studenta kierunku lekarsko-dentystycznego

4.   Kopię dokumentu tożsamości 

5.   Umowa (do podpisu w Dziekanacie)

 

OPŁATY

1.   Za uczestnictwo w kursie przewidziana jest opłata w wysokości – 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące zł), którą Uczestnik zobowiązuje się przekazać w całości w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy na rachunek bankowy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

2.   W tytule przelewu należy umieścić następujące informacje:

imię i nazwisko (kursanta) „Kurs doszkalający z zakresu stomatologii”

nr konta:  16 1160 2202 0000 0003 0812 4314

Warszawski Uniwersytet Medyczny 
ul. Żwirki i Wigury 61, 
02-091 Warszawa


ZASADY KURSU OKREŚLA

     Zarządzenie Nr 57/2009 z dnia 17 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu kursów dokształcających”

     Regulamin – Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2009 Rektora WUM z dnia 17.07.2009