1. lek. dent. Katarzyna Agata Kosińska

Tytuł rozprawy doktorskiej:                     Obrona: 27.11.2013 r.

"Zatrzymane kły - wartość prognostyczna wskaźników geometrycznych ocenianych na pantomogramach"

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szopiński

2. lek. stom. Renata Brudnicka                      Obrona: 02.04.2014 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:                    

"Ocena wierzchołkowej resorpcji korzeni zębów na zdjęciach pantomograficznych u pacjentów leczonych ortodontycznie"

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szopiński

3. lek. stom. Paweł Piróg                                Obrona: 18.02.2015 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Badanie wpływu parametrów mierzalnych ruchów żuchwy na geometrię strzałkowej krzywej zwarcia"

Promotor: dr hab. Leopold Wagner prof. WUM

Promotor po mocniczy: dr Wojciech Michalski

4. lek. stom. Agnieszka Osmólska-Bogucka              Obrona: 18.02.2015 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Kliniczna i mikrobiologiczna ocena stanu tkanek przyzębia u pacjentów leczonych aparatami ortodontycznymi"

Promotor: dr hab. Małgorzata Zadurska

5. lek. dent. Karolina Ewa Mroczek

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Konfiguracja kanałów korzeniowych w pierwszych zębach trzonowych stałych szczęki i żuchwy"

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Jodkowska

6. lek stom. Michał Pelc             obrona12.11.2014 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Badania nad możliwościami przeszczepienia bloków kostnych zawierających osteointegrowane implanty; analiza kliniczna, radiologiczna i mikroskopowa"

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz

7. lek. stom. Joanna Witanowska               obrona 02.12.2015 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ogólna i szczegółowa ocena składowej estetycznej wskaźnika potrzeby leczenia ortodontycznego IOTN/AC"

Promotor: dr hab. Małgorzata Zadurska

8. lek. dent. Piotr Wesołowski                             Obrona: 02.04.2014 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:                    

"Wybrane biomarkery raka płaskonabłonkowego głowy i szyi w ślinie człowieka i ich znaczenie we wczesnej diagnostyce"

Promotor: dr hab. Izabela Strużycka

Promotor pomocniczy: dr Stanisław Starościak

9. lek. dent. Łukasz Zadrożny                       Obrona: 07.03.2918 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Zastosowanie mikrotomografii komputerowej do oceny wybranych etapów postępowania endodontycznego"

Promotor: dr hab. Leopold Wagner prof. WUM

10. lek. dent. Joanna Antonina Huzior

Tutył rozprawy doktorskiej:

"Ocena możliwości zastosowania metody nieliniowej elektrycznej spektroskopii impedencyjnej do wykrywania próchnicy wtórnej. Badania in vitro"

Promotor: dr hab. Izabela Strużycka

11. lek. dent. Szymon Frank                  obrona: 17.02.2016 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Analiza porównawcza miejscowych metod hipotermii w okresie pozabiegowym w chirurgii stomatologicznej"

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz

12. lek. stom. Marcin Pasierbiński     obrona 06.04.2016 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Wpływ techniki wykonywania radiogramów wewnątrzustnych na powtarzalność zdjęć wykorzystywanych w diagnostyce stomatologicznej"

Promotor: prof. dr hab. Anatol Dowżenko

13. lek. dent. Kamila Wróbel-Bednarz          obrona 29.04.2015 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Analiza zjawisk mechanicznych zachodzących w układzie ząb-cement-wkład koronowo-korzeniowy oraz właściwości fizycznych biomateriałów stosowanych w ich wykonawstwie"

Promotor:

prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

14. lek. dent Michał Szadowski                      obrona 28.10.2015 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Analiza wybranych parametrów diagnostycznych w ocenie powodzenia leczenia endodontycznego versus implantologicznego"

Promotor: dr hab. Ewa Iwanicka-Grzegorek

15. lek. stom. Anna Kochanek-Leśniewska           obrona: 20.05.2015 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Porównanie wartosci siły retencji koron teleskopowych zaopatrzonych w element pośredni, w wybranych skojarzeniach materiałowych"

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

16. lek. dent Piotr Regulski                  obrona: 10.12.2014 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Automatyczna ocena krzywizny linii interokluzyjnej na zdjęciach pantomograficznych"

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szopiński

Promotor pomocniczy: dr Krzysztof S. Nowiński

17. lek. dent. Agata Orzechowska          obrona: 24.06.2015 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Weryfikacja bakteriologiczna kieszonek różnej głębokości u pacjentów z przewlekłym i agresywnym zapaleniem przyzębia"

Promotor: prof. dr hab. Renata Górska

18. lek. dent. Katarzyna Deszczyńska            obrona 29.06.2016 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena wybranych parametrów tkanek przyzębia i higieny jamy ustnej u pacjentów z nadwagą i otyłością"

Promotor: prof. dr hab. Renata Górska

19. lek. dent. Bartłomiej Górski                      obrona 28.10.2015 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Wpływ stanu tkanek przyzębia i liczby zębów obecnych w jamie ustnej na wybrane mediatory zapalne u pacjentów po swieżym zawale mięśnia sercowego"

Promotor: prof. dr hab. Renata Górska

20. lek. dent Aneta Witt-Porczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Czynniki ryzyka choroby próchnicowej w wybranych zespołach genetycznych"

Promotor: dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk

21. lek. dent. Beata Katarzyna Golan                 obrona: 03.06.2015 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Wiedza o zdrowiu jamy ustnej, a zchowania prozdrowotne studentów kierunków dentystycznych w wybranych krajach Europy Środkowej"

Promotor: dr hab. Ewa Iwanicka-Grzegorek

22. lek. stom. lek. med. Ewa Sobieska            obrona 02.12.2015 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Analiza cefalometryczna wybranych parametrów struktur kostnych i tkanek miękkich części twarzowej czaszki u pacjentów z dysplazją ektodermalną"

Promotor: dr hab. Małgorzata Zadurska

23. lek. dent. Anna Maria Wasiewicz          obrona: 20.05.2015 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej;

"Amnaliza potrzeb i oczekiwań pacjentów w zakresie świadczeń ortodontycznych"

Promotor: prof. dr hab. Grażyna Śmiech-Słomkowska

24. Katarzyna Małgorzata Ziemiecka

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Badanie efektywności klinicznej nieliniowej spektroskopii dielektrycznej w diagnostyce próchnicy wtórnej"

Promotor: dr hab. Izabela Strużycka

25. Alicja Natalia Porenczuk                                           obrona 25.05.2016 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Oceba laboratoryjna wpływu materiału Nanocare Gold® na wybrane właściwości cementu szkłojonomerowego i systemów wiążących z zębiną"

Promotor: prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk

26. Karolina Elżbieta Kaczor-Urbanowicz                        obrona 02.12.2015 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Identyfikacja wybranych biomarkerów śliny w diagnostyce resorpcji korzeni zębów, u pacjentów leczonych ortodontycznie"

Promotor: dr hab. Małgorzata Zadurska

27. Angelika Kobylińska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Stan zdrowia dziąseł i przyzębia u pacjentów w wieku rozwojowym - badanie epidemiologiczne, kliniczne i laboratoryjne"

Promotor: prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk

28. Andrzej Miskiewicz                                                   obrona:01.03.2017 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Choroby przyzębia, a markery genetyczne i mikrobiologiczne w raku trzustki i w przewlekłym zapaleniu trzustki"

Promotor: prof. dr hab. Renata Górska

29. Piotr Jurkowski                                                              obrona: 27.04.2017 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena zależności pomiędzy poziomem napięcia psychoemocjonalnego a występowaniem bruksizmu"

Promotor: dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janicka

30. Mariusz Cierech                                                               obrona 29.11.2016 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Znaczenie modyfikacji polimetakrylanu metylu (PMMA) nanocząsteczkami tlenku cynku dla formowania biofilmu grzybiczego".

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

31. Monika Agnieszka Walerzak

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Wystepowanie wad zgryzu i nieprawidłowości zębowych u dzieci matek po transplantacji narządów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu"

Promotor: dr hab. Małgorzata Zadurska

Promotor pomocniczy: dr Barbara Grzechocińska

32. Dorota Maria Nadaj

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Charakterystyka wad zgryzu oraz zaburzeń szkieletowych u chorych z dystrofią miotoniczną typu 1"

Promotor: dr hab. Małgorzata Zadurska

Promotor pomocniczy: dr Anna Łusakowska

33. Joanna Agnieszka Rudnicka

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Dynamika procesu próchnicowego u dzieci w wieku przedszkolnym"

Promotor: dr hab. Ewa Iwanicka-Grzegorek

34. Hubert Gołąbek

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena wybranych metod aktywacji podchlorynu sodu w leczeniu ondodontycznym"

Promotor: dr hab. Izabela Strużycka

35. Ewa Joanna Prażmo                                 Obrona: 07.03.2018 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena skuteczności laseroterapii w dezynfekcji systemu korzeniowego zębów - badania in vitro"

Promotor: dr hab. Agnieszka Mielczarek

36. Katarzyna Danuta Kajka-Hawryluk

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Wpływ lokalizacji punktu trepanacyjnego dolnych zębów siecznych na ilość zachowanych twardych tkanek zęba w przebiegu terapii endodontycznej. Badanie retrospektywne    z wykorzystaniem CBCT"

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szopiński

37. Joanna Gromak - Zaremba

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Analiza radiometryczna struktur kanału nosowo-podniebiennego i struktur otaczających"

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szopiński

38. Emil Korporowicz                                                                    Obrona:29.11.2017 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena kliniczna i laboratoryjna materiałów używanych do uszczelniania dołków i zagłębień anatomicznych zębów stałych"

Promotor: prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk

39. Małgorzata Tomaszewska                                 obrona: 27.06.2018 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Rola witaminy D3 i jej receptorów w błonie śluzowej nosa i zatok przynosowych u pacjentów z przewlekłym zapaleniem zatok przynosowych".

Promotor: prof. dr hab. Antoni Krzeski

Promotor pomocniczy: dr Mariola Zagor

40. Dorota Przybyłowska-Sztandera                    obrona: 28.06.2017 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena wpływu kolonizacji płytki protez przez patogeny układu oddechowego na przebieg przewlekłej obturacyjnej choroby płuc"

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

41. Lidia Anna Gefrerer                             obrona: 28.06.2017 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena kliniczna, mikrobiologiczna i histopatologiczna nadziąślaków ze szczególnym uwzględnieniem procesu resorpcji kości wyrostka kłykciowego"

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz

Promotor pomocniczy: dr Ewa Skrzypek

42. Ewa Dominika Migacz

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Chrapanie i obturacyjny bezdech podczas snu u studentów warszawskich uczelni wyższych"

Promotor: prof. dr hab. Antoni Krzeski

Promotor pomocniczy: dr Wojciech Kukwa

43. Sylwia Goliszek                                                                      Obrona: 31.01.2018 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej"

"Znaczenie echokardiografii przezklatkowej w ocenie ryzyka zatorowości paradoksalnej ośrodkowego układu nerwowego u pacjentów z ostrą zatorowością płucną"

Promotor: prof. dr hab. Piotr Pruszczyk

44. Beata Katarzyna Wyrębek

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Zmiany wybranych parametrów periodontologicznych w przednim odcinku żuchwy u pacjentów po wykonanym zabiegu westibuloplastyki zmodyfikowaną metodą Kazanjiana"

Promotor: dr hab. Paweł Plakwicz

45. Tomasz Paweł Huć

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Wpływ siarkowodoru oraz indolu-metabolitów bakterii jelitowych na regulację cisnienia wrotnego i systemowego w warunkach fizjologicznych oraz w modelu marskości wątroby"

Promotor: dr hab. Marcin Ufnal

46. Piotr Rożniatowski                                                                            Obrona: 14.03.2018 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena kliniczna i laboratoryjna materiałów stosowanych do wypełnień ubytków w zębach stałych u dzieci i młodzieży"

Promotor: prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk

47. Jerzy Perendyk

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena tkanki kostnej wokół implantów wszczepionych w obrębie kości własnej argumentowanej materiałami ksenogennymi"

Promotor: dr hab. Ewa Czochrowska

48. Joanna Łuniewska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Analiza częstości występowania oraz budowy dwudzielnych kanałów żuchwy"

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szopiński

49. Joanna Maria Abramczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena występowania anomalii zębowych i morfologii wyrostka zębodołowego u pacjentów z zatrzymanymi kłami"

Promotor: dr hab. Ewa Czochrowska

50. Małgorzata Barbara Bilińska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Agenezja zawiązków drugich zębów przedtrzonowych w kontekście aototransplantacji trzecich zębów trzonowych u pacjentów        ortodontycznych"

Promotor: dr hab. Ewa Czochrowska

51. Paula Piekoszewska-Ziętek

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Uwarunkowania genetyczne i środowiskowe zdrowia uzębienia stałego dzieci i młodzieży"

Promotor: prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk

Promotor pomocniczy: dr Anna Turska-Szybka

52. Aleksandra Maria Burczyńska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena flory bakteryjnej w zębach z martwicą miazgi oraz ropnym zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych u osób dorosłych"

Promotor: dr hab. Marta Wróblewska

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Bogusławska-Kapała 

53. Dorota Agnieszka Kuśmierczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena stabilności chemicznej ortodontycznych systemów adhezyjnych w zależności od temperatury i pH środowiska zewnętrznego"

Promotor: dr hab. Konrad Małkiewicz

54. Artur Krzysztof Wierciński

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena porównawcza jakości wypełnienia kanałów korzeniowych wybranymi metodami z zastosowaniem radiografii cyfrowej, mikrotomografii komputerowej i mikroskopu stereoskopowego"

Promotor: dr hab. Izabela Strużycka

55. Julia Zofia Reymond

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Ocena uwarunkowań efektu terapetycznego w złamaniach wyrostka kłykciowego żuchwy w materiale Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej WUM w latach 2002 - 2016"

Promotor: dr hab. Artur Kamiński

Promotor pomocniczy: dr n. med. Zygmunt Stopa 

56. Elżbieta Maria Wojtyńska                                                                Obrona: 14.03.2018 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Rehabilitacja protetyczna oraz ocena jakości życia pacjentów w wieku rozwojowym i "młodych" dorosłych z zaburzeniami w obrębie części twarzowej czaszki"

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

57. Marcin Jan Wojdyło

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Analiza procesu osteointegracji implantów poprzez zastosowanie modyfikacji ich powierzchni metodą fotofunkcjoinalizacji"

Promotor: dr hab. Piotr Majewski

58. Karolina Obroniecka

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Analiza parametrów optycznych wybranych materiałów złożonych polimeryzowanych w różnych warunkach termicznych. Badania in vitro"

Promotor: dr hab. Agnieszka Mielczarek

59. Krzysztof Jan Majchrzak

Tyruł rozprawy doktorskiej:

"Ocena bakteryjnej flory gronkowcowej użytkowników protez ruchomych leczonych przeszczepem narządowym nerki"

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Mierywińska-Nastalska

60. Monika Magdalena Wojda

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Analiza zależności pomiędzy bruksizmem a obturacyjnym bezdechem występujących w czasie snu oraz skuteczności leczniczej aparatów wysuwających żuchwę"

Promotor: dr hab. Jolanta Kostrzewa-Janicka

61. Anna Stróżyńska-Sitkiewicz

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena radiologiczna morfologii przegród kostnych zatok szczękowych w obrazach tomografii komputerowej wiązką stożkową"

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szopiński

62. Robert Gontek                                                        obrona: 27.06.2018 r.

Tytuł rozprawy doktorskiej: Ocena flory grzybiczej jamy ustnej pacjentów poddanych immunosupresji po transplantacji watroby"

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

63. Katarzyna Łukasiewicz-Mańka

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena grubości podniebienia twardego w miejscach wszczepienia miniimplantów ortodontycznych w tomografii komputerowej wiązką stożkową"

Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Szopiński

64. Katarzyna Osipowicz

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena pod wzgledem korelacji fenotypowo-genotypowej, odpowiedzi na nowe metodt leczenia oraz ocena jakości życia chorych na Epidermolysis Bullosa"

Promotor: prof. dr hab. Cezary Kowalewski

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Kalińska-Bienias

65. Tomasz Karol Kamiński

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena kliniczna zgodności metod wizualizacyjnych we wczesnej diagnostyce onkologicznej błony sluzowej jamy ustnej"

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz

66. Mateusz Maciej Dymek

Tytuł ropzprawy doktorskiej:

"Mnogie i wielomiejscowe obrażenia ciała u chorych leczonych w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. F. Chopina       w Rzeszowie"

Promotor: dr hab. Bogumił Lewandowski prof. nadzw. UR

67. Katarzyna Kowalik

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Funkcja kompleksu remodulującego chromatynę typu SWI/SNF w przewlekłym zapaleniu zatok przynosowych"

Promotor: dr hab. Mariola Zagor

68. Paweł Grzegorz Pakla

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena wyników leczenia raka masywu szczękowego i pooperacyjnej jakości życia po resekcji szczęki w materiale Kliniki Chirurgii Szczekowo-Twarzowej Klinicznego Szpitala  Wojewódzkiego im. F. Chopina w Rzeszowie"

Promotor: dr hab. Bogumił Lewandowski prof. nadzw. UR

69. Tomasz Kaczyński

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Wpływ zapalenia przyzębia na poziom wybranych cytokin prozapalnych w ślinie oraz na wybrane wskaźniki kliniczne aktywności choroby u pacjentów                   z reumatoidalnym zapaleniem stawów"

Promotor: prof. dr hab. Renata Górska

70. Bartłomiej Iwańczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Wpływ mikrobiomu jamy ustnej na zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej w aspekcie badań in vitro oraz  badań klinicznych"

Promotor: dr hab. Gabriela Olędzka 

Promotor pomocniczy: dr Piotr Wychowański

71. Igor Krzysztof Kresa

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Analiza efektu leczniczego implantacji natychmiastowej i odroczonej w szczęce i żuchwie w oparciu o kryteria selekcji pacjentów, czynników ryzyka i wskaźnika estetycznego"

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz 

72. Agnieszka Jurek

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena wpływu liczby i umiejscowienia brakujących zawiązków zębów na wybrane parametry długościowe twarzowej części czaszki u pacjentów z agenezją zębów stałych"

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Zadurska

73. Aneta Małgorzata Zduniak

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Analiza trendu choroby próchnicowej i jej uwarunkowań w populacji dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego"

Promotor: dr hab. Agnieszka Mielczarek

Promotor pomocniczy: dr Ewa Rusyan

74. Olga Jurek-Matusiak

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Rola dekompresji chirurgicznej oczodołów w przypadkach orbitopatii tarczycowej, ocena wskazań, zakresu zabiegu i wyników leczenia w materiale własnym     w latach 2011-2018"

Promotor: prof. dr hab. Antoni Krzeski

Promotor pomocniczy: dr Eliza Brożek-Mądry

75. Anna Maria Pantelewicz

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Stomatologiczne i psychologiczne wskażniki doswiadczania przemocy domowej przez dzieci i młodzież"

Promotor: prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk

Promotor pomocniczy: dr Tomasz Krasuski

76. Magdalena Maria Rączkiewicz

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena jakości połączenia ceramicznych wkładów koronowych cementowanych adhezyjnie"

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

77. Maciej Podsiadło

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Powikłania w leczeniu złamań zuchwy w materiale Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Radomskiego Szpoitala Specjalistycznego w latach 2000-2015"

Promotor: dr hab. Jerzy Reymond

78. Ilona Mariańska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena właściwości antybakteryjnych i adhezyjnych modyfikowanych systemów wiążących VIII generacji"

Promotor: prof. dr hab. Sylwia Słotwińska

Promotor pomocniczy: dr n. biol. Renata Godlewska

79. Marcin Adamiec

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena radiometryczna struktur kostnych w przednim odcinku żuchwy w aspekcie leczenia implantologicznego oraz zabiegów sterowanej regeneracji kości"

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz

Promotor pomocniczy: dr Piotr Regulski

80. Monika Katarzyna Słowińska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Wczesna diagnostyka i leczenie stwardnienia guzowatego"

Promotor: prof. dr hab. Sergiusz Jóźwiak

81. Martyna Czerkies

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena higieny jamy ustnej z uwzględnieniem kolonizacji drożdżakami z rodzaju Candida u pacjentów w wieku rozwojowym, użytkujących stałe i zdejmowane aparaty ortodontyczne"

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Zadurska

82. Katarzyna Jolanta Mańka-Malara

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena użytkowania ochraniaczy wewnątrzustnych i ich wpływu na układ stomatognatyczny oraz wydolność krążeniowo-oddechową sportowców"

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

83. Agnieszka Maria Szramowska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena stężenia sercowej troponiny T w przewidywaniu powikłań kardiolopgicznych u przewlekle hemodializowanych pacjentów kwalifikowanych do zabiegu przeszczepienia nerki"

Promotor: dr hab. Marek Roik

84. Magdalena Alicja Świątkowska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Wpływ rodzaju oraz długości terapii wziewnymi lekami przeciwastmatycznymi na stan uzębienia oraz błony sluzowej u dzieci"

Promotor: prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk

85. Marta Zofia Skowrońska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Oznaczenie stężenia dimeru D w osoczu w optymalizacji diagnostyki i oceny przebiegu klinicznego u chorych z ostrą zatorowością płucną"

Promotor: prof. dr hab. Piotr Pruszczyk

86. Aleksandra Emilia Hajdo

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena wykorzystania systemu QLF-D Biluminator w diagnostyce twardych tkanek zęba"

Promotor: dr hab. Agnieszka Mielczarek

87. Bartosz Wojciech Bujak

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena skuteczności wykorzystania pojedynczego implantu jako elementu oporowego dla dolnej protezy całkowitej typu overdenture"

Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska

88. Paweł Nieckula

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Wpływ zmiennych na stabilizację pierwotną implantu"

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz

89. Maciej Adam Włodarczyk

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Rak podstawnokomórkowy skóry głowy i szyi w materiale Oddziału Chirurgii Szczekowo-Twarzowej Radomskiego Szpitala Specjalistycznego                            w latach 2006-2015"

Promotor: dr hab. Jerzy Reymond

90. Sara Shamsa

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Hipomineralizacja trzonowcowo-siekaczowa - epidemiologia, przyczyny występowania i postępowanie profilaktyczno-lecznicze"

Promotor: prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk

91. Angelika Kobylińska

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Opieka stomatologiczna i dbałość ozdrowie jamy ustnej w okresie ciąży - badania ankietowe lekarzy dentystów, ginekologów i kobiet"

Promotor: prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk

92. Dariusz Zbigniew Mateńko

Tytuł rozprawy doktorskiej:

Analiza efektów rehabilitacji implanto-protetycznej u pacjentów z czynnikami ryzyka przy zastosowaniu wybranych metod augmentacji"

Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wojtowicz

93. Tomasz Aleksander Gajewski

Tytuł rozprawy doktorskiej:

"Ocena efektów stosowania terapii fotodynamicznej w leczeniu próchnicy korzenia"

Promotor: dr hab. Agnieszka Mielczarek

Promotor pomocniczy: dr Rafał Pokrowiecki