Studia I stopnia

Studia na specjalności higiena stomatologiczna kierunku zdrowie publiczne prowadzone są w formie 3-letnich studiów I stopnia (w trybie dziennym i wieczorowym). Wymiar zajęć obowiązujących studenta to 2797 godzin, w tym 320 godzin praktyk.

Absolwent higieny stomatologicznej powinien posiadać niezbędną wiedzę ogólną i kierunkową w zakresie podstawowych nauk medycznych i stomatologicznych, w szczególności zaś wiedzę i umiejętności niezbędne do organizowania i prowadzenia działalności profilaktyczno-leczniczej i prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnej z nowoczesnymi standardami.

Osoba, która ukończyła studia powinna legitymować się niezbędną wiedzą z zakresu zdrowia publicznego w wymiarze gwarantującym jej podjęcie uzupełniających studiów magisterskich na kierunku zdrowie publiczne.

Absolwent  higieny stomatologicznej może podjąć zatrudnienie w gabinetach dentystycznych publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, w prywatnych gabinetach dentystycznych, a także w gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach