Prosimy o zapoznanie się z § 8 oraz § 9 Regulaminu studiów dot. możliwości ubiegania się o przeniesienie z innej Uczelni.

Regulamin studiów

Warunki przeniesienia studentów z innych uczelni na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

1.     Przeniesienie studenta z innej uczelni na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM  może nastąpić wyłącznie na zwolnione (w ramach limitów określonych przez Ministerstwo Zdrowia)  miejsca na poszczególnych kierunkach i latach studiów.

 

2.   Student innej uczelni, w tym zagranicznej, może ubiegać się o przeniesienie na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM  w ramach tego samego trybu studiowania, po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Przeniesienie może nastąpić tylko od początku nowego roku akademickiego.

  

3.   W przypadku dużych różnic programowych oraz związanym z tym brakiem możliwości organizacyjnych Uczelni w ułożeniu harmonogramu odrobienia w/w różnic programowych, Dziekan może nie wyrazić zgody na przyjęcie na studia w ramach przeniesienia.

 

4.      Z tytułu wyrównania różnic programowych student studiów niestacjonarnych ponosi odpłatność.

 

5.      Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan, w oparciu o złożony wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami.

 

6.  Kandydat składający dokumenty wydane w języku obcym zobowiązany jest dołączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

       7.  Niekompletne dokumenty nie będą przyjmowane i rozpatrywane.


DOKUMENTY:

  • Podanie, 
  • wraz z określonymi załącznikami


Dokumenty należy składać za pośrednictwem Kancelarii Uczelni mieszczącej się w Budynku ZIAM, parter pok. 6, ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa
w terminie od 01 do 15 lipca 2022 r, lub przesłać na adres:

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa