Prosimy o zapoznanie się z § 13 Regulaminu studiów dot. możliwości ubiegania się o przeniesienie z innej Uczelni.

Regulaminy znajdują się na stronie: http://www.wum.edu.pl/dokumenty/regulaminy#regulamin_studia

Warunki przeniesienia studentów z innych uczelni na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

1.     Przeniesienie studenta z innej uczelni na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM  może nastąpić wyłącznie na zwolnione (w ramach limitów określonych przez Ministerstwo Zdrowia)  miejsca na poszczególnych kierunkach i latach studiów.

 

2.   Student innej uczelni, w tym zagranicznej, może ubiegać się o przeniesienie na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny WUM  w ramach tego samego trybu studiowania, po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

Przeniesienie może nastąpić tylko od początku nowego roku akademickiego.

 

3. Warunkiem przeniesienia jest uzyskanie wyniku egzaminu maturalnego umożliwiającego rozpoczęcie studiów na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym WUM, oraz uzyskanie z dotychczasowego przebiegu studiów na uczelni macierzystej średniej ocen co najmniej 4,0.

 

4.   W przypadku dużych różnic programowych oraz związanym z tym brakiem możliwości organizacyjnych Uczelni w ułożeniu harmonogramu odrobienia w/w różnic programowych, Dziekan może nie wyrazić zgody na przyjęcie na studia w ramach przeniesienia.

 

5.      Z tytułu wyrównania różnic programowych student studiów niestacjonarnych ponosi odpłatność.

 

6.      Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan, w oparciu o złożony wniosek wraz z niżej wymienionymi dokumentami.

 

7.  Kandydat składający dokumenty wydane w języku obcym zobowiązany jest dołączyć tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

 

       8.  Niekompletne dokumenty nie będą przyjmowane i rozpatrywane.


DOKUMENTY:

 • Podanie należy kierować do:
  Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
  Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska
  i dostarczyć wraz z załącznikami określonymi w Załączniku nr 34 do zarządzenia
  nr 16/2016 Rektora WUM [pobierz plik]
 • Kserokopia świadectwa dojrzałości
 • Wydane w macierzystej uczelni zaświadczenie o dotychczasowym przebiegu studiów (nazwa przedmiotu, liczba godzin, liczba punktów ECTS, forma zaliczenia/uzyskane oceny)
 • Dokumenty należy składać za pośrednictwem Kancelarii Uczelni mieszczącej się w Budynku Rektoratu, parter pok. 009.
  w terminie od 01 do 15 lipca 2020 r, lub przesłać na adres:

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

ul. Żwirki i Wigury 61

02-091 Warszawa