Przychodząc rozliczyć się ze studiów student powinien mieć ze sobą:

1. indeks ze wszystkimi wpisami
2.
karty okresowych osiągnięć studenta ze wszystkimi wpisami
3. wypełnioną obiegówkę 
4. wypełniony wniosek dyplomowy
5.
wypełnioną ankietę do suplementu w wersji papierowej złożoną w pokoju 201
Przypominamy o konieczności dostarczenia kopii dokumentów potwierdzających wpisane osiągnięcia min.: udział w zjeździe/sympozjum, kopię publikacji, zaświadczenie kierownika pracy badawczej. Oryginał do wglądu.
Zapraszamy również do skorzystania z nowo uruchomionego Portalu SSL-VPN (ssl.wum.edu.pl ) w celu dodania informacji o osiągnięciach, które będą zamieszczone w suplemencie do dyplomu. Aby zalogować się do portalu SSL-VPN należy podać swój login i hasło w Centralnym Systemie Autoryzacji. Loginem jest 6-cyfrowy numer indeksu poprzedzony literą "S" (sxxxxxx). Hasło startowe to ciąg cyfr wydrukowane na odwrocie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, pisane bez spacji. Szczegółowa instrukcja logowania do Portalu SSL-VPN jest dostepna na stronei Działu Informatyki.

6. zdjęcia do dyplomu (5 szt. wymiar 4,5 x 6,5) w zaadresowanej do siebie kopercie ze znaczkiem
7. podanie do Dziekana z prośbą o wydanie jednej kopii dyplomu w języku obcym (druk dostępny na stronie Uczelni). Za dyplom w języku obcym pobierana jest dodatkowa opłata 40zł
8. legitymację studencką
9. akt zawarcia związku małżeńskiego, nowy dowód osobisty (w przypadku osób, które zmieniły nazwisko w czasie studiów)
10. dowód wpłaty za dyplom:
60zł (wersja  w jęz. polskim)
40zł (wersja w jęz. angielskim)
Nr konta WUM do wpłaty za dyplom: 86116022447235200000000000  
(z dopiskiem „opłata za dyplom imię i nazwisko”)

Po rozliczeniu student w terminie do 7 dni będzie mógł uzyskać zaświadczenie o ukończeniu studiów.

Na dyplomie wpisuje się wynik studiów
dostateczny                         średnia z ocen do 3,49
dobry                                  średnia z ocen 3,50 – 4,49
bardzo dobry                      średnia z ocen 4,50-5,00

Izba Lekarska                     
ul. Puławska 18,
tel. (022) 54-28-340,
(022) 54-28-342

Przypominamy również o konieczności złożenia ankiety do suplementu oraz kopii dokumentów potwierdzających wpisane osiągnięcia min. udział w zjeździe/sypmozjum, kopię publikacji, zaświadczenie kierownika pracy badawczej. Oryginał do wglądu.